Hiển thị
  28/03/2016

Điều lệ VINAFOSA

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 694/QĐ - BNV ngày 28/6/2010 của Bộ trường Bộ Nội vụ)

  28/03/2016

Ban chấp hành VINAFOSA

Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, họp định kỳ mỗi năm 1 lần. Ban Chấp hành Hội có các nhiệm vụ:

  28/03/2016

Nhiệm vụ, quyền hạn của VINAFOSA

Tập hợp tổ chức, công dân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm hoặc liên quan đến an toàn thực phẩm tự nguyện tham gia Hội

  28/03/2016

Tôn chỉ, mục đích của VINAFOSA

Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện của nhũng người hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm hoặc liên quan đến an toàn thực phẩm

Bài viết xem nhiều